Privadesa

Seu electrònica > Privacitat

PRIVACITAT

Data de publicació 21/02/2019

política de privacitat

Aquesta política de privacitat, en el marc de la Política de Seguretat de la Universitat aprovada pel seu Consell de Govern, té per objecte donar a conèixer la manera en què la Universitat d'Alacant protegeix les dades de caràcter personal que tracta en el si de les activitats que duu a terme i dóna compliment a la normativa vigent en aquesta matèria.

La Universitat d'Alacant disposa d'un registre de totes les activitats de tractament de dades personals que realitza publicat en la seua Seu electrònica , concretament en l'apartat de Privacitat juntament amb la present Política de Privacitat.

Amb l'objectiu d'oferir a l'interessat o titular de les dades personals aquesta informació de manera senzilla en la seua relació amb la Universitat, d'acord amb els articles 13 i 14 del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), s'ha adoptat un model informatiu basat en dues capes pel qual, quan s'arrepleguen dades personals, s'inclou la primera capa d'informació o clàusula bàsica la qual informa sobre:

 • - La identificació del responsable del tractament, és a dir, la Universitat d'Alacant;
 • - La finalitat amb la qual es realitza el tractament;
 • - La legitimació del tractament;
 • - Les possibles cessions de dades i destinataris en el marc del tractament;
 • - Informació bàsica sobre els seus drets en l'àmbit del tractament de dades personals;
 • - Les indicacions oportunes per a poder consultar la informació ampliada continguda en la segona capa del model informatiu.

Pel que respecta a la segona capa o informació ampliada aquesta informarà addicionalment a l'anterior sobre:

 • - La identificació i dades de contacte del responsable del tractament i del delegat de protecció de dades.
 • - Les categories de dades personals tractats.
 • - La finalitat detallada amb la qual es realitza el tractament
 • - Informació detallada sobre la legitimació del tractament
 • - Mesures de seguretat que la Universitat adopta per a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat i traçabilitat de les dades personals tractats.
 • - Temps durant el qual la Universitat conservarà les dades i la seua motivació.
 • - En el seu cas, destinataris de les cessions de dades, així com la finalitat específica de cadascuna d'aquestes cessions.
 • - Detalle sobre els drets de l'interessat davant el tractament de dades personals realitzat per la Universitat i la forma sobre com exercir-los davant aquesta.
 • - En el seu cas, el canal d'obtenció de les dades personals si no provenen de l'interessat.

Per a facilitar l'accés a tota la informació que concerneix a cadascun dels tractaments de dades personals per part de la Universitat, juntament amb aquesta Política de Privacitat podràs consultar el Registre d'Activitats de Tractament que per a cada activitat inclou la següent informació d'acord amb l'article 30 del RGPD:

 • - Denominació de l'activitat del tractament
 • - Finalitat de l'activitat del tractament
 • - Base jurídica de l'activitat del tractament
 • - Categories d'interessats
 • - Categories de dades tractades
 • - Cessió de dades
 • - Objecte de la cesion de dades
 • - Transferències internacionals de dades personals
 • - Període de conservació de les dades

A través del Registre d'Activitats de Tractament podràs accedir tant a la clàusula bàsica com a la informació ampliada de cada activitat de tractament.

Registre d'Activitats de Tractament


A continuació, es determinen els aspectes d'aplicació general a tot tractament de dades personals i s'identifiquen quines particularitats han de ser consultades a nivell de cada tractament segons el que s'acaba d'expressar.

 

Qui és el Responsable del tractament de les dades personals?

 

Identificació

Universitat d'Alacant

CIF: Q-0332001-G

Adreça Postal

Carretera Sant Vicent del Raspeig, S/N.

03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Delegat de Protecció de Dades

dpd@ua.es


 

Quines dades personals tractem i amb quina finalitat?

Les dades tractades i la finalitat per a la qual són tractats dependran de cada tractament de dades personals i ha de consultar-se en la informació continguda al Registre d'Activitats de Tractament accessible a través de la Seu Electrònica, apartat Privacitat.

 

Quina és la legitimació del tractament de dades personals?

El tractament de dades personals per part de la UA pot tenir les següents legitimacions:

 • Execució d'un contracte
 • Compliment d'una obligació legal
 • Missió en Interès públic o exercici de poders públics
 • Consentiment de l'interessat

En el Registre d'Activitats de Tractament pot consultar-se quina és la legitimació concreta que en cada cas habilita a la Universitat d'Alacant al tractament de les dades personals.

 

Quines mesures de seguretat apliquem en el tractament de dades personals?

La Universitat es responsabilitza d'aplicar les degudes mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat, Reial decret 3/2010.

En aquest sentit, la Universitat d'Alacant s'ha dotat d'una Política de Privacitat i una Política de Seguretat de la Informació que poden ser consultades en la seua seu electrònica, en l'apartat de normativa: https://seuelectronica.ua.es/va/normativa.html .

 

A quins destinataris es comuniquen les dades personals?

En cas d'existir quedarà arreplegat en el Registre d'Activitats de Tractament en la informació que caracteritza cada tractament de dades personals identificant els destinataris de dades personals i l'objecte de la sessió.

 

Quins són els drets dels interessats?

L'interessat té dret a accedir a les seues dades personals, a demanar la rectificació de les dades inexactes, a sol·licitar la seua cancel·lació i supressió, a oposar-se al seu tractament, inclosa l'elaboració de perfils, a limitar fins a una data determinada el tractament de les dades i a la portabilitat de les dades, en format electrònic.

Per a això haurà de presentar una sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la UA, segons el que s'estableix per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques. Els canals de presentació de la sol·licitud són presencialment en les oficines de registre de la Universitat identificades en https://sar.ua.es/va/registro/ o telemàticament en el Registre electrònic de la UA situat en la Seu electrònica de la Universitat accessible en https://seuelectronica.ua.es/ .

Així mateix, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades a Espanya, concretament, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) mitjançant els mecanismes que la mateixa establisca. Pot consultar més informació en www.aepd.es .

A continuació, s'inclou una taula resumeixen amb la definició de cadascun dels drets de què disposa l'interessat sobre les seues dades personals:

 

DRET

CONTINGUT

Accés

Consultar les dades personals objectes de tractament.

Rectificació

Modificar les dades personals quan siguen inexactes.

Supressió

Sol·licitar l'eliminació de les dades personals.

Oposició

Sol·licitar que no es tracten les dades personals.

Limitació del tractament

Sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

- Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les dades.

- Quan el tractament és il·lícit, però l'interessat s'opose a la supressió de les seues dades.

- Quan la Universitat no necessite tractar les dades, però tu els necessites per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

- Quan l'interessat s'haja oposat al tractament de les seues dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els de l'interessat.

Portabilitat

L'interessat podrà obtenir, en format electrònic, les dades personals dels quals dispose la Universitat en format estructurat perquè puga transmetre'ls a una altra entitat i aquesta incorporar-los en els seus sistemes d'informació.

Oposar-se a l'elaboració de perfils

L'interessat podrà negar-se al fet que, a partir de les dades personals que haja facilitat a la Universitat, s'elaboren perfils als quals dirigir informació que es considere del seu interès, de manera manual o automàtica

Interposar denúncia davant l'AEPD

Si l'interessat considera que hi ha hagut un abús en el tractament de les seues dades personals podrà interposar denúncia davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades més pròxima, a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.aepd.es ).

 

Per quant temps conservarem les dades?

El temps de conservació de definirà per a cadascun dels tractaments d'acord amb la normativa aplicable en cada cas o, en cas que el tractament s'efectue sobre la base del consentiment de l'interessat, fins que aquest arrebossat tal consentiment.

Pot consultar-se aquesta informació per a cada tractament de dades personals pot consultar-se aquesta informació per a cada tractament de dades personals en el Registre d'Activitats de Tractament .

 

Com hem obtingut les dades?

 En cas que les dades provinguen de fonts diferents al propi interessat la Universitat, s'indicarà en el Registre d'Activitats de Tractament la font d'obtenció de la informació.

 

Publicitat de la Política de Privacitat

La Política de Privacitat i les seues successives actualitzacions seran publicades en la Seu Electrònica de la Universitat d'Alacant, en el seu apartat de privacitat identificant el número de versió i la data de publicació.