Universitat d'Alacant

Ir a contenido
Logo UA
Realizar búsqueda
MENU

política de privacitat

Aquesta política de privacitat, en el marc de la Política de Seguretat de la Universitat aprovada pel Consell de Govern, té per objectiu donar a conèixer la manera com la Universitat d'Alacant protegeix les dades de caràcter personal que tracta en el si de les activitats que duu a terme i dóna compliment a la normativa vigent en aquesta matèria.

La Universitat d'Alacant té un registre de totes les activitats de tractament de dades personals que fa que es troba publicat en la Seu electrònica , concretament en l'apartat de Privacitat juntament amb la present Política de Privacitat.

Amb l'objectiu d'oferir a la persona interessada o titular de les dades personals aquesta informació d'una manera senzilla en la relació d'aquesta amb la Universitat, de acord amb els articles 13 i 14 del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), s'ha adoptat un model informatiu basat en dues capes pel qual, quan s'arrepleguen les dades personals, s'inclou la primera capa d'informació o clàusula bàsica que informa sobre:

 • - La identificació del responsable del tractament, és a dir, la Universitat d'Alacant;
 • - La finalitat amb la qual es fa el tractament;
 • - La legitimació del tractament;
 • - Les possibles cessions de dades i destinataris en el marc del tractament;
 • - Informació bàsica sobre els seus drets en l'àmbit del tractament de dades personals;
 • - Les indicacions oportunes per a poder consultar la informació ampliada continguda en la segona capa del model informatiu.

Pel que fa a la segona capa o informació ampliada,  aquesta informarà addicionalment del que s'ha informat anteriorment sobre:

 • - La identificació i dades de contacte del responsable del tractament i del delegat de protecció de dades.
 • - Les categories de dades personals tractades.
 • - La finalitat detallada amb la qual es fa el tractament
 • - Informació detallada sobre la legitimació del tractament
 • - Mesures de seguretat que la Universitat adopta per a garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat, l'autenticitat i la traçabilitat de les dades personals tractades.
 • - Temps durant el qual la Universitat conservarà les dades i la seua motivació.
 • - Si escau, els destinataris de les cessions de dades, i també la finalitat específica de cadascuna d'aquestes cessions.
 • - Detall sobre els drets de l'interessat davant del tractament de dades personals fet per la Universitat i la forma sobre com exercir aquests drets davant d'aquesta.
 • - Si escau, el canal d'obtenció de les dades personals si no provenen de l'interessat.

Per a facilitar l'accés a tota la informació que concerneix a cadascun dels tractaments de dades personals per part de la Universitat, juntament amb aquesta Política de Privacitat podreu consultar el Registre d'Activitats de Tractament que per a cada activitat inclou la informació següent d'acord amb l'article 30 del RGPD:

 • - Denominació de l'activitat del tractament

  - Finalitat de l'activitat del tractament

  - Base jurídica de l'activitat del tractament

  - Categories d'interessats.

  - Categories de dades tractades

  - Cessió de dades.

  - Objectiu de la cessió de dades.

  - Transferències internacionals de dades personals

  - Període de conservació de les dades

A través del Registre d'Activitats de Tractament podreu accedir tant a la clàusula bàsica com a la informació ampliada de cada activitat de tractament.

Registre d'Activitats de Tractament


A continuació, es determinen els aspectes d'aplicació general a qualsevol tractament de dades personals i s'identifiquen quines particularitats han de ser consultades a nivell de cada tractament segons el que s'acaba d'expressar.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals ?

 

Identificació

Universitat d'Alacant

CIF: Q-0332001-G

Adreça  postal

Carretera Sant Vicent del Raspeig, s/n.

03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Delegat de Protecció de Dades

dpd@ua.es


 

Quines dades personals tractem i amb quina finalitat ?

Les dades tractades i la finalitat per a la qual són tractades dependran de cada tractament de dades personals i ha de consultar-se en la informació continguda en el  Registre d'Activitats de Tractament accessible a través de la Seu Electrònica, apartat Privacitat..

 

Quina és la legitimació del tractament de dades personals?

El tractament de dades personals per part de la UA pot tenir les legitimacions següents:

 • Execució de un contracte
 • Compliment d'una obligació legal
 • Missió en interès públic o exercici de poders públics
 • Consentiment de la persona interessada

En el Registre d'Activitats de Tractament podeu consultar quina és la legitimació concreta que en cada cas habilita la Universitat d'Alacant al tractament de les dades personals.

 

Quines mesures de seguretat apliquem en el tractament de dades personals ?

La Universitat es responsabilitza d'aplicar les mesures de seguretat degudes i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat, Reial Decret 3/2010.

En aquest sentit, la Universitat d'Alacant es ha dotat de una Política de Privacitat i una Política de Seguretat de la Informació que poden ser consultades en la seua seu electrònica, en l'apartat de normativa: https://seuelectronica.ua.es/va/normativa.html .

 

A quins destinataris es comuniquen les dades personals ?

Si n'hi ha quedaran recollides en   el Registre d'Activitats de Tractament en la informació que caracteritza cada tractament de dades personals que identifiquen els destinataris de dades personals i el motiu de la sessió.

 

Quins són els drets de les persones interessades ?

La persona interessada té dret a accedir a les seues dades personals, a demanar la rectificació de les dades inexactes, a sol·licitar-ne la cancel·lació i la supressió, a oposar-se al tractament d'aquestes, inclosa l'elaboració de perfils, que cal limitar fins a una data determinada el tractament de les dades i la portabilitat de les dades, en format electrònic..

Per a això, haurà de presentar una sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la UA, segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Els canals de presentació de la sol·licitud són presencialment en les oficines de Registre de la Universitat identificades en https://sar.ua.es/va/registro/  o telemàticament en el Registre Electrònic de la UA situat en la Seu electrònica de la Universitat accessible en https://seuelectronica.ua.es/va/ .

Així mateix, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control en matèria de protecció de dades a Espanya, concretament, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) mitjançant els mecanismes que aquesta establisca. Podeu consultar més informació en www.aepd.es  .

A continuació, s'inclou una taula resum amb la definició de cadascun dels drets de què disposa la persona interessada sobre les seues dades personals:

 

DRET

CONTINGUT

Accés

Consultar les dades personals objectes de tractament.

Rectificació

Modificar les dades personals quan siguen inexactes.

Supressió

Sol·licitar l'eliminació de les dades personals.

Oposició

Sol·licitar que no es tracten les dades personals.

Limitació del tractament

Sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els casos següents:

- Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les dades

- Quan el tractament és il·lícit, però l'interessat s'oposa a la supressió de les seues dades

- Quan la Universitat no necessite tractar les dades, però les necessiteu per al exercici o la defensa de reclamacions.

- Quan l'interessat s'haja oposat al tractament de les seues dades per al compliment de una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els de la persona interessada.

Portabilitat

La persona interessada podrà obtenir, en format electrònic, les dades personals que tinga la Universitat en format estructurat perquè puga transmetre-les a una altra entitat i aquesta incorporar-les en els seus sistemes d'informació.

Oposar-se a l'elaboració de perfils

La persona interessada podrà negar-se que es facen, a partir de les dades personals que haja facilitat a la Universitat, perfils als quals dirigir informació que es considere del seu interès, de manera manual o automàtica

Interposar denúncia davant de l'AEPD

Si la persona interessada considera que hi ha hagut un abús en el tractament de les seues dades personals, podrà interposar denúncia davant de l'autoritat de control en matèria de protecció de dades més pròxima, a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.aepd.es ).

 

Per quant de temps conservarem les dades ?

El temps de conservació serà definit per a cadascun dels tractaments d'acord amb la normativa aplicable en cada cas o, si el tractament es fa sobre la base del consentiment de la persona interessada, fins que aquesta anul·le aquest consentiment.

Aquesta informació per a cada tractament de dades personals podeu consultar-la per a cada tractament de dades personals en el Registre d'Activitats de Tractament

 

Com hem obtingut les dades ?

Si les dades provenen de fonts diferents de la mateixa persona interessada, la Universitat indicarà en el Registre d'Activitats de Tractament la font d'obtenció de la informació.

 

Publicitat de la Política de Privacitat

La Política de Privacitat i les successives actualitzacions d'aquesta seran publicades en la Seu Electrònica de la Universitat d'Alacant, en l'apartat de privacitat mitjançant la identificació amb el número de versió i la data de publicació.