Universitat d'Alacant

Ir a contenido
Logo UA
Realizar búsqueda
MENU
El 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Según s'estableix en el seu art. 63 "lus òrgans de contractació difondran exclusivament a través d'Internet el seu perfil de contractant, com a element que agrupa la informació i documents relatius a la seua activitat contractual a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic als mateixos".
 

Així doncs, aquest espai informa sobre les licitacions que convoca la Universitat d'Alacant, agrupades en els apartats següents :

 
Plataforma de contratación del estado
Tots els procediments estan publicats en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per a consultar els contractes publicats per la Universitat d'Alacant cal posar aquest terme en el camp Nom O. Contractació del formulari de recerca de la Plataforma de contractació del Sector Públic .