Universitat d'Alacant

Ir a contenido
Logo UA
Realizar búsqueda
MENU

Reglament que regula la tramitació de factures electròniques a la Universitat d'Alacant

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de les factures en el Sector Públic, obliga les administracions públiques a una sèrie d'adaptacions en els  procediments de gestió, alhora que permet que reglamentàriament regulen determinats aspectes relatius a les quantitats de les factures perquè hi haja l'obligació que els proveïdors les expedisquen en format electrònic.

El reglament següent obeeix a la voluntat de la Universitat d'Alacant de fer ús d'aquesta potestat i adaptar els procediments de tramitació de les factures en la Universitat d'Alacant a les exigències d'aquesta llei i les seues disposicions de desenvolupament.

icono Reglament que regula la tramitació de factures electròniques a la Universitat d'Alacant

Requisits tècnics de les factures electròniques

Per a la presentació de factures electròniques és necessari aportar un fitxer de factura electrònica el qual, segons estableix la Llei 25/2013, s'havia de presentar en format facturae versió 3.2.x amb signatura electrònica XAdES. Per a més informació sobre aquest format de factura electrònica i com generar-la, podeu consultar l'enllaç: www.facturae.gob.es

Entre els camps de la factura especificats en el format facturae , la factura electrònica que es presente a la Universitat d'Alacant haurà d'incorporar necessàriament emplenats els campssegüents que permetran relacionar la factura amb les dades de contractació i autorització de la despesa i així la tramitació de la seua validació interna.

 • El número de contracte o expedient de contractació que es comunique al proveïdor en el contracte o l'encàrrec, sota el campReceiverContractReference .
 • El número de partida o operació comptable que es comunique al proveïdor en el contracte o encàrrec, sota el camp ReceiverTransactionReference .
 • En qualsevol cas, la identificació dels òrgans administratius o codi DIR3 de la Universitat d'Alacant sota el camp AdministrativeCenter amb el valor que corresponga en cadascun dels subcamps següents, segons li siga comunicat al proveïdor en el contracte o encàrrec o segons el que es pot consultar en l'enllaç: codis DIR3 de la Universitat d'Alacant .
  • Oficina comptable, sota el rol Fiscal (01)
  • Òrgan Gestor, sota el rol Receptor (02)
  • Unitat tramitadora, sota el rol Pagador (03)

Atenció Sense aquesta informació, la factura serà rebutjada i, per tant, considerada com a no presentada.

D'altra banda, per a fer el seguiment de factures presentades electrònicament, els seran requerides les dades de la factura següents:

 • NIF/CIF de l'emissor
 • Número de la factura
 • Sèrie de la factura (camp opcional)
 • Import de la factura

També podrà fer aquesta consulta mitjançant la identificació d'aquesta amb certificat digital de representació de la persona física o jurídica que emeta la factura.

Per a generar les factures amb aquest format podreu utilitzar:
 1. Un programa informàtic GRATUÏT per a la generació de factures electròniques desenvolupat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
 2. Qualsevol altra eina que complisca els requisits establits per la Llei 25/2013 (signatura amb certificat digital i format específic).
 
 

com fer el tràmit per internet

Per a la presentació de factures electròniques caldrà utilitzar el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat, anomenat FACe mitjançant l'enllaç següent : https://face.gob.es/es/remitir-factura .

Per a la consulta de factures electròniquescaldrà utilitzar l'enllaç següent de FACe:

Més informació:

Per a qualsevol dubte relacionat amb la facturació electrònica amb la Universitat d'Alacant, podeu contactar-nos a través dels mitjans següents:

Addicionalment, podeu accedir a més informació relacionada amb el mateix servei FACe al qual podeu dirigir consultes relacionades amb la presentació i el seguiment de factures electròniques i ús del Servei per mitjà del formulari de consulta en línia següent: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/FACE

Si utilitzeu l'aplicació facturae, accessible en aquest enllaç web per a l'emissió de factures electròniques i teniu qualsevol dubte o incidència relacionada amb l'ús d'aquesta, podeu contactar directament amb el seu suport a través dels mitjans següents: